Ekonofin s.r.o. je česká poradenská společnost založená v roce 2004, která poskytuje své služby širokému spektru zákazníků. Od začátku fungování společnosti je naše činnost zaměřena do třech oblastí, a to poskytování auditorských služeb, daňového poradenství a znaleckou činnost. Našich služeb využívají podniky jak malé, tak středně velké s obratem v řádu stovek milionů, až několik miliard korun. Našimi zákazníky jsou i menší podnikatelské subjekty, a to jak živnostníci, tak i právnické osoby.

Naše činnost je založena na vysoké odbornosti a profesionalitě našeho týmu.

Provozovny naší společnosti se nacházejí v Brně a Praze. V současné době poskytujeme naše služby více než padesáti českým i zahraničním firmám.

Poskytované služby

Auditorská činnost

Při provádění auditorské činnosti klade naše společnost důraz na specifika odvětví, ve kterém náš klient působí. Nezbytným předpokladem kvalitního poskytnutí služby je seznámení se s vnitřním prostředím firmy, jeho kontrolními mechanismy a fungováním klíčových oddělení, stejně tak externích vazeb a prostředí, ve kterém firma působí.

Audit provádíme v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy přijatými Českou republikou v podobě zákonné normy a navazujícími právními předpisy.

Mezi auditorské služby, které jsme schopni zajistit, patří:

 • Audit účetních závěrek (výročních zpráv a zpráv o vztazích)
 • Sestavení a audit konsolidovaných účetních závěrek dle českých účetních předpisů i Mezinárodních účetních standardů
 • Prověrka dotačních projektů a souvisejících výkazů
 • Audit due diligence
 • Interní audit a controlling
 • Ostatní auditorské činnosti vymezené Mezinárodními auditorskými standardy

Daňové poradenství

Služby daňového poradenství poskytovaného naší společností je možné vymezit v několika rovinách. Jako společnost oprávněná Komorou daňových poradců ČR k výkonu daňového poradenství, jsme oprávněni jako základní službu nabídnout klientovi odklad podání daňového přiznání, a tím i placení daně z příjmů. V rámci komplexního daňového poradenství pak nabízíme možnost sestavení daňových přiznání ke všem druhům daní platných v ČR, včetně zastupování klienta při jednáních se správcem daně a jinými orgány státní správy.

Za speciální službu je možné označit provádění tzv. daňového plánování, které zahrnuje kompletní rozbor daňových povinností klienta, posuzování příslušných obchodních smluv, a to i ve fázi před jejich podpisem a pravidelné hodnocení možných daňových rizik, které mohou v budoucnosti nastat ve vazbě na detailní znalost aktuální daňové legislativy.

Mezi daňové služby, které jsme schopni poskytnout, patří:

 • Daňové poradenství u všech typů daní
 • Sestavení příslušných daňových přiznání
 • Poradenství v oblasti sociálního pojištění
 • Daňové plánování
 • Kompletní zastupování klienta při jednání se správcem daně a dalšími orgány státní správy

Znalecká činnost

Náš znalecký ústav je zapsán do seznamu znaleckých ústavů na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 7.6.2004, zn. M-1045/2004.

Svým klientům jsme schopni poskytnout znaleckou činnost v oboru ekonomika, a to v následujících odvětvích:

 • Oceňování podniků
 • Oceňování strojů a zařízení
 • Oceňování nehmotných práv
 • Oceňování cenných papírů
 • Účetní evidence

Naše společnost zaměstnává znalce zapsané v seznamu Ministerstva spravedlnosti České republiky pro uvedené obory. Rovněž jsme schopni zajistit zpracování znaleckých posudků v oblasti  oceňování nemovitostí.  Za dobu existence našeho znaleckého ústavu jsme zpracovali několik set znaleckých posudků ve všech zmíněných odvětvích.


Poradenství v oblasti přeměn společností

Našim klientům jsme schopni nabídnout veškerou poradenskou činnost při fúzích společnosti, jejím rozdělení, vkladech společnosti a dalších akvizičních činnostech.  V dané oblasti spolupracujeme s renovovanými právními kancelářemi. Rovněž jsme schopni zajistit zpracování veškeré agendy, které s přeměnou společnosti souvisí – ocenění příslušné společnosti, poradenské činnosti při sestavení konečné a zahajovací účetní závěrky, zpracování projektu fúze a další administrativně náročné činnosti.

K našim činnostem v oblasti podnikových kombinací patří:

 • Vyhodnocení příležitostí v oblasti přeměn společností
 • Návrh optimální varianty příslušné akvizice
 • Hloubková ekonomická analýza zúčastněných společností (due diligence)
 • Identifikace a zhodnocení rizik
 • Účetní a daňové poradenství u všech forem přeměn společností

Účetní poradenství a vedení účetnictví, včetně mzdové agendy, ekonomicko-organizační poradenství

Naše společnost zajišťuje kompletní účetní poradenství dle předem sjednaných požadavků našich klientů. Nabízíme rovněž zajištění kompletního outsourcingu účetních procesů firem působících ve všech průmyslových odvětvích.

Účetnictví, a s tím spojenou administrativu, jsme schopni zpracovat na našem softwarovém vybavení v sídle naší společnosti, a to i prostřednictvím dálkového přístupu.

Naši účetní specialisti mohou zpracovat účetnictví i v provozovnách našich klientů dle přání zákazníka.

V rámci ekonomicko-organizačního poradenství nabízíme firmám rovněž službu v oblasti personalistiky spočívající ve výběru vhodného pracovníka ekonomického útvaru, středního managementu nebo účetní.

V rámci účetního poradenství a vedení účetnictví nabízíme tyto služby:

 • Vedení účetnictví, případně daňové evidence a mzdové agendy
 • Účetní poradenství vycházející z českých účetních předpisů i Mezinárodních účetních standardů IFRS
 • Zpracování finanční analýzy a vytipování silných a slabých stránek společnosti a navržení konkrétních změn hospodaření
 • Zpracování účetní závěrky a účetních výkazů
 • Zpracování konsolidovaných účetních závěrek dle české účetní legislativy i Mezinárodních účetních standardů IFRS